Cloud吊灯

意大利Rotaliana灯具的Cloud吊灯是由五层薄薄的亚克力薄片切割成云的形状而形成的。在薄片上切割的圆孔上创造了一个放置光源的空白空间,非常有造型,适合在休闲空间实用。

CLOUD H2 By Rotaliana


系列                          Cloud

Type                         吊灯

设计师                      Toyo Ito

Design Year             2004


意大利Rotaliana灯具的Cloud吊灯是由五层薄薄的亚克力薄片切割成云的形状而形成的。在薄片上切割的圆孔上创造了一个放置光源的空白空间,非常有造型,适合在休闲空间实用。

MOBILI家具

MOBILI家具

MOBILI家具

MOBILI家具

MOBILI家具

首页
产品
搜索
联系