Green's培训椅

Green's培训椅是意大利Sitland家具少数的的培训椅之一,凭借Sitland家具高超的制造工艺,该款培训椅品质极高。

Green's培训椅


品好:Sitland(意大利)


Type:座椅


产地:意大利


货期:10-16周(包含节假日)


指导价:具体RMB价格(含专线运输、含安装调试、含增值税发票),请与我们联系。


设计师:MIG集团Sitland设计部


产品介绍:

Green's培训椅是意大利Sitland家具中少数的的培训椅之一,凭借Sitland家具高超的制造工艺,这款培训椅在功能多样性和人体工学好结合,该款培训椅材质优质品质极高。

MOBILI家具


MOBILI家具

MOBILI家具

MOBILI家具

MOBILI家具

MOBILI家具

MOBILI家具

MOBILI家具

MOBILI家具

MOBILI家具

MOBILI家具

MOBILI家具

MOBILI家具

MOBILI家具

MOBILI家具

MOBILI家具

MOBILI家具

MOBILI家具

MOBILI家具

MOBILI家具


MOBILI家具7164d51bca1b4159827599f80b50bd5d.dwg

MOBILI家具267ace4e830d43158216bdbac5b0a1f7.dwg

MOBILI家具0ce358e819bd4d0ca801f34633a9ae22.dxf

MOBILI家具3acc31383dba425682f01c9650823edc.zip

MOBILI家具65098a28220d4b209fea8e962eb2b9be.dxf


MOBILI家具

MOBILI家具

MOBILI家具


MOBILI家具

首页
产品
搜索
联系